درسی جون

با درسی جون تک بعدی درس نخونيد !

نمونه سوالات رایگان درس 1 و 2 مطالعات اجتماعی هفتم

نمونه سوالات درس 1 و 2 اجتماعی هفتم

1- جاهای خالی را پر کنید.

1-             خداوند با آفرینش انسان، --------- به او اعطا کرده است.

2-             انسانها از ابتدای خلقت و تولد دارای ------------  میشوند.

3-             همه انسان ها حق ------- دارند که مهمترین حق آنها است.

4-             از نظر اسلام، مسخره کردن و تهدید کردن و ناسزا گفتن،
--------- است.

5-             همان طور که ما حقوقی داریم، -------- هم هستیم.

6-             -------- یعنی وظایفی که هر یک از ما به عهده داریم و انتظار میرود آنها را انجام دهیم.

7-             -------- بسیج دانشآموزی با شرکت در اردوهای آموزشی، علمی و فرهنگی و جهادی، کلاسهای قرآن و معارف مسئولیت پذیری را در خود تقویت میکنند.

8-             هشتم آبان، سالروز شهادت دانش آموز بسیجی، شهید حسین فهمیده را روز -----نامگذاری کرده اند.

 

 

2- پاسخ کوتاه دهید .

1-             منظور از حق چیست ؟

2-             مهم ترین حق هرکس چیست ؟

3-             تبعه بودن باعث چه چیزی میشود؟

4-             شناسنامه چه چیزی را نشان میدهد؟

5-             توان مالی را تعریف کنید.

6-             تبعیض را تعریف کنید .

7-             ما نسبت به چیز ها و چه کسانی مسیول هستیم ؟

8-             شهید حسین فهمیده در چه ماهی شهید شد ؟

3- پاسخ کامل دهید .

1-  خداوند در قران درباره انسان چه فرموده است ؟

2-  ما در خانواده چه حقوقی داریم ؟ (3 مورد )

3-  ما در مدرسه چه حقوقی داریم ؟ (3 مورد )

4-  حقوق متقابل را تعریف کنید .

5-  شکرگذاری چیست ؟

6-   من نسبت به خودم مسیولم یعنی چه ؟

7-  ما نسبت به خانواده چه مسیولیت های داریم ؟

8-   پویندگان و پیشگامان چه کسانی هستند ؟ چه کارهایی میکنند؟

اتمام

برای خرید نمونه سوال درس یک و دو اجتماعی همراه جواب با قیمت 2500 تومان کلیک کنید .