آرشیو دسته: چهارم

تضاد
کلمات هم آوا

کلمات هم آوا (متشابه ) : به کلماتی می گویند…

ادامه مطلب

علوم چهارم

با 60 سوال آمادگی آزمون پایان نوبت اول علوم چهارم در…

ادامه مطلب

ریاضی چهارم

با 40 نکته مهم در کتاب ریاضی چهارم در خدمت شما هستیم .

ریاضی چهارم

نکات مهمی دارد که یاد نگرفتن آنها موجب میشود که حتی تا پایان سال های تحصیلی بعد در آن ها مشکل داشته باشید .

مرور این نکات قطعا کمک بزرگی به شما میکنید پس تا آخر این  مطلب با ما همراه باشید.

ادامه مطلب

4/4